Statut ośrodka

Statut ośrodka 2021-07-13T13:02:52+00:00

Statut Ośrodka Szkolenia Kierowców „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zub”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Statut określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zub
2. Użyte w statucie określenia oznaczają:
a) „ośrodek” – oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zub” mieszczący się w Zamościu, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia pod numerem 00120664P.
b) „osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodek Szkolenia Kierowców „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Zub” i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.
c) „szkolenie” – oznacza szkolenie podstawowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców o którym mowa w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
d) „rozporządzenie” – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

§ 2
Warunki przyjęcia na szkolenie

  1. Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.2))
    2. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii:

a) 18 lat – dla kategorii B, A2
b) 21 lat – dla kategorii C, CE
c) 18 lat – dla kategorii C, CE – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej. 

d) 16 lat – dla kategorii A1 e) 14 lat – dla kategorii AM

f) 21 lat – dla kategorii D, DE – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej

g) 24 lata – dla kategorii D

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem wieku w pkt. 2 statutu.
4. Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
5. Przed rozpoczęciem szkolenia Osoba szkolona dostarcza do Ośrodka numer identyfikującym Profil Kandydata na Kierowcę (do pobrania w starostwie powiatowym).

§ 3
Obowiązki Ośrodka

1. Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
2. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem ilość godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.
3. Ośrodek zobowiązuje się wydać Osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących o zakończeniu szkolenia najpóźniej 3 dni po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznej lub praktycznej, Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej:
a) W przypadku odwołania zajęć teoretycznych Ośrodek zobowiązuje powiadomić o tym na swojej stronie internetowej i telefonicznie pod numer podany przez Osobę szkoloną najpóźniej 2 godziny przed planowanymi wykładami.
b) W przypadku odwołania zajęć praktycznych Ośrodek zobowiązuje się powiadomić o tym telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez Osobę szkoloną.

§ 4
Obowiązki osoby szkolonej

1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z instruktorem nauki jazdy.
3. Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.
4. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
5. Osoba szkolona zobowiązana jest wstawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
6. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, co do której obowiązuje ust.6 niniejszego regulaminu.
7. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie.
8. Ośrodek nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 5 jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.
9. Osoba szkolona ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
10. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
11. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
12. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nieniszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§ 5
Przerwanie szkolenia

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz.U. z dnia 4 maraca 2016 poz. 280.

§ 6
Opłaty

1. Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty są zgodne z umową.
2. Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 200 zł, a całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 20. godziny szkolenia.
3. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
4. W przypadku nieuregulowania płatności za odbyte szkolenie naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie.
2. Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Ośrodek nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Osób szkolonych innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez osoby szkolone będą jednak przetwarzane przez Ośrodek w celach związanych z rekrutacją na szkolenie, zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, jego monitoringiem, kontrolą i ewaluacją, w celu przygotowania niezbędnych dokumentów oraz w celu komunikacji pomiędzy Ośrodkiem a Osobą szkoloną
3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowej www.autonauka.pl/statut-osrodka/
4. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy statut stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Kierownik Ośrodka
Marian Zub